Życie Uniwersyteckie Nr 1/2008

Spis treści
4-5 } wydarzenia
• • Kalendarium
• • Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Zawadzkim
(1919-2008)
• • Nowy i prê¿ny wydzia³ z fontann¹
• • Rozœpiewana politologia
• • Uwaga, wybory!
• • Stypendia od Marsza³ka
8-9 } my i œwiat
• • Polska: to 7736 km st¹d!
• • Instytut Konfucjusza... i do Chin bli¿ej
• • Prezentacja UAM – w Kurdystanie
10-11 } psychologia
• • Ryszard Stachowski na swojej drodze
12-13 } jubileusz
prof. Zofii Trojanowiczowej
• • To nie dzie³o, to arcydzie³o
14-15 } podgl¹danie
• • Œrodowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury
Chemicznej
16-17 } pokolenia
• • Rychlewscy – naukowa rodzina
18-19 } naukowe podró¿e
• • Archangielsk 2007
20-21 } archeologia i...
• • Tylko humanistyczna czy œcis³a,
czyli o potrzebie interdyscyplinarnych badañ
archeologicznych w œwietle badañ £ekneñskiego
Kompleksu Osadniczego
22-23 } kultura
• • Aula koncertowa
14-15
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Rektorat, 67-712 Poznañ,
ul. Wieniawskiego 1
Rada Programowa:
Prof. Joachim Cieœlik, prof. Andrzej
Kostrzewski, prof. Wojciech Nawrocik,
prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz
(przewodnicz¹ca, prorektor UAM)
Redaktor naczelny:
Jolanta Lenartowicz len_media@op.pl
Stali wspó³pracownicy:
Teksty: Adam Barabasz, Danuta
Chodera-Lewandowicz, Marcin Piechocki,
Romuald Po³czyñski, Ewa Woziñska,
Magdalena Zió³ek, Maria Rybicka
Zdjêcia: Maciej Mêczyñski, Maciej Nowaczyk
Korekta: Lucyna Drajewska
Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytu³ów.
Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. Zapraszamy do wszechstronnej wspó³pracy.
Adres redakcji: 61-734 Poznañ,
ul. Nowowiejskiego 55, tel./fax 061 829 39 60
Biuro redakcji: Marta Dzionek
Zdjêcia na ok³adce: Maciej Mêczyñski,
Maciej Nowaczyk
Opracowanie graficzne: Agata Rz¹sa
Druk: ARTPRESS – Studio Grafiki Komputerowej
Spó³ka Jawna T. Waloch, E. Waloch,
ul. Poznañska 281, 88-100 Inowroc³aw
ISSN 1231- 8825
• • Oblicza Boga – Ostatnie w 2007 roku spotkanie
z cyklu Verba Sacra
24 } wydarzenia
• • Nowe legitymacje studenckie ... i absolwenckie
• • „Szklarze” na WH
25 } na sportowo
• • Trener na ³awce?
26 } w wolnej chwili
• • Nie tylko dla elit
 
Fotografia okładki
Okładka Życie Uniwersyteckie
Plik PDF